Scrabble Ranking

26 oktober 2008

Jan De Ridder wint interclub te Lommel.
Littera alweer de beste club.

De laatste interclub van het seizoen 2008 vond op zondag 26 oktober plaats in het Lommelse Klosterhof. De plaatselijke club Zandloper werkte samen met het NTSV-bestuur. In totaal veschenen 111 deelnemers op de afspraak.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan hier .


(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Stipt om twee uur trok de Lommelse burgemeester de partij op gang. ECHTER kwam op het bord en dat bood heel wat aanbouwmogelijkheden. Een op het eerste zicht niet zo schitterende trekking in de tweede beurt resulteerde echter in een makkelijke en mooie puntenvangst: TRECHTERTJE leverde 78 punten op. Ook een TRECHTERNET behoorde tot de mogelijkheden, weliswaar voor een iets kleinere buit. Meer dan de helft van de deelnemers (59 op 111) liet zich tot dan toe geen punten ontfutselen. Het was wachten tot in de zesde beurt vooraleer een eerste keer ferm aan de boom geschud werd. De vierklapper WEGHONE (= iemand met verachting bespotten en zo doen vertrekken) bezorgde elf deelnemers minstens 26 punten meer dan de concurrentie. Nog slechts twee spelers deden tot dan toe even goed dan de computer: Willy Van Laethem van 't Peirt Dendermonde, en Imelda Bongaerts van Et*cetera Genk. In de zevende beurt reden slechts zes spelers met succes een CELWAGEN voor. Kennen Jan De Ridder, Omer Van Hoecke, Jan Cornet, Annette Ignoul, Guy Mangelschots en Marc Seghers dat voertuig misschien van binnen en van buiten? Nog voor de pauze werden met LATEX en PUNKY enkele dikke letters achtergelaten op het bord. Ondanks het feit dat er nog geen scrabble genoteerd werd, bedroeg de tussenstand na tien beurten toch reeds 492 punten. Willy Van Laethem leidde met 480 punten. Alleen de CELWAGEN had hem 12 punten gekost. Jan Cornet (474 pt.) en Jan De Ridder (466 pt.) vervolledigden het koptrio.

"Goe bezig Willy", gebaarde Jan de Kruiff
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Onmiddellijk na de spelhervatting moest Jan Cornet de tweede plaats aan Jan De Ridder overlaten. Na twaalf beurten ZONDER (26 pt.) scrabble, volgde de eerste alles-af. Exact dertig deelnemers gingen toen voor TJOEKEND en kregen daarvoor 104 punten. Tien spelers, waaronder vier Litteranen, kozen toen voor KONDETJE, doch dat leverde helemaal niks op. In de vijftiende beurt zagen 81 deelnemers één van de vele mogelijke scrabbles. Drieëntwintig deelnemers kregen een nulscore. Onder hen de zeer goed op dreef zijnde Kris De Beule, Rina Van Mierlo en Herman van Westerloo. Een plaats in de top tien ontglipte hen zo. De jury verkoos DANKREDE boven het nochtans zeer toepasselijke DENKBARE, beide goed voor 92 punten. Ondertussen bedroeg het verschil tussen de nummers één en twee nog steeds 14 punten. Beurt zestien bracht daar echter verandering in. De scrabble MUFFEND (muffen = muffig ruiken) bracht toen 100 punten op. Slechts 23 deelnemers reven die ronde scoren binnen. Vele anderen, waaronder leider Willy Van Laethem, speelden op zeker en lieten MUFFEND links liggen. Helaas, een verkeerde keuze. Jan De Ridder nam de leiding over, en man in vorm Jan de Kruiff hees zich naar de tweede plaats. Twee beurten later vergrootte dit tweetal hun voorsprong op de anderen. Samen met Annemie De Waele vormden de twee Jannen MOBI (= mobiel telefoontoestel), goed voor 40 punten. Met UMER (= melkproduct tussen yoghurt en kwark) werd de partij en tegelijk ook het interclubseizoen 2008 afgesloten. Jan De Ridder behaalde zijn zoveelste overwinning. Jan de Kruiff en Omer Van Hoecke onderstrepen met hun ereplaatsen dat ze met een zeer grote regelmaat mooie prestaties kunnen neerzetten. Herman Theys van Littera Tessenderlo presteerde zeer sterk, en wees zo zijn club de weg naar de achtste overwinning op veertien interclubs.
De top tien
(Klik op de foto voor een grotere weergave)
Gelukkige Littera-ploeg
Herman Theys maakt het Victory-teken.
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

19 oktober 2008

Dappere jurybeslissing ??

Iets wat tijdens een scrabblewedstrijd steeds tot de mogelijkheden behoort, gebeurde in Oostduinkerke. De jury maakte een beoordelingsfout, en kwam daar pas achter nadat een volgende beurt was gespeeld. Hoe loste de jury het probleem op, en wat zegt het huishoudelijk reglement daaromtrent? Een objectieve analyse van het gebeuren:

De situatie

In de negende beurt kwam VERKNIPT op het bord. In de daaropvolgende beurt konden 76 punten gescoord worden met de scrabble MOTETJES. In die beurt kon men met MOTJES VERKNIPT verlengen tot OVERKNIPT, goed voor 65 punten. Na de tiende beurt volgde de pauze. Bij de spelhervatting kreeg een 28-tal spelers een onverwachte nulscore. Zij en hun naaste buren wisten dat de jury de aanbouw OVERKNIPT had afgekeurd. Niemand protesteerde, omdat uiteraard niemand echt zeker wist of Van Dale OVERKNIPPEN al dan niet had opgenomen. De letters voor beurt 11 werden getrokken. Alweer was de letter "O" beschikbaar. Het vierletterwoord ROUX was op C10 goed voor 43 punten. Enkele deelnemers hoopten echter 68 punten te krijgen voor datzelfde woord in aanbouw met -alweer- OVERKNIPT. Inmiddels ontdekte de jury dat de beslissing om OVERKNIPT af te keuren foutief was. Wat nu?

De actie van de jury

Rita Meurrens kondigde aan dat er een fout gemaakt was in beurt tien. Als verklaring voor de fout werd opgegeven dat OVERKNIPT "niet voorkomt in de officiële naslagwerken, maar wel in bijkomende lijsten". Vreemd, want het achtletterwoord OVERKNIP staat wel degelijk in de SWL. Meer zelfs, OVERKNIPPEN komt als lemma voor in de gedrukte Dikke Van Dale 14e editie én in de elektronische Van Dale. De ware verklaring van de fout is te zoeken bij de jury zelf, en niét in de lijsten. Kan gebeuren, niemand maakt daar een probleem van. Aangezien echter -zo werd gesteld- "teveel mensen daar de nadelen van ondervonden" (namelijk diegenen die niet meer durfden spelen met OVERKNIPT en zo minstens 25 punten misliepen) moest beurt elf herspeeld worden. Klinkt aannemelijk, ware het niet dat de reglementen een andere oplossing voorschrijven, die tot op heden bij mijn weten steeds werd toegepast (interclub in Erpe-Mere, interclub in Brugge, de clubbekerfinale in Tielt, ...). Het enige verschil met de meeste andere voorvallen is dat in Oostduinkerke de fout al uitkwam in de volgende beurt, terwijl men doorgaans pas na het spel de fout ontdekt.

De reglementen waren beschikbaar in het jurylokaal, en werden gelezen. Men vreesde allicht reacties van de deelnemers, waarna men opteerde voor de makkelijkst te verdedigen oplossing, namelijk het herspelen van de beurt. De voorgeschreven tekst werd genegeerd.

Belangrijk om weten is ook dat door schrapping van beurt elf VERKNIPT nog in beurten dertien en veertien kon verlengd worden tot OVERKNIPT, telkens voor veel punten. Ook door spelers die in eerste instantie die aanbouwmogelijkheid niet gezien of niet aangedurfd hadden. Het vergaren van punten en percentages werd in de hand gewerkt, de mediaanscore werd opgedreven en het verschil met de winnaar verkleind. Ongewild werden daardoor de rankingpercentages beïnvloed. De jurybeslissing had dus een belangrijke invloed op het verdere scoreverloop. Dat wat als correctie bedoeld was, veroorzaakte het tegenovergestelde.

Wat zeggen de reglementen?

In regel 4.8.4. staat geschreven dat de foute beslissing moet worden herroepen. Zij die in de tiende beurt onterecht een nul kregen, mogen hun score behouden. Vervolgens moet in beurt elf toch ROUX in aanbouw met OVERKNIPT gelegd worden. Spelers die door de jury op het verkeerde been gezet werden, moeten zich "neerleggen bij het feit dat een jury fouten kan maken, en de nadelen die zij denken ondervonden te hebben worden buiten beschouwing gelaten".

Jaren geleden werd in de schoot van het NTSV-bestuur lang gedebatteerd over de reglementen m.b.t. foute jurybeslissingen. De missing die in het seizoen voordien op een clubbekerfinale in Tielt werd gemaakt (het geval AIMABEL) was daartoe de rechtstreekse aanleiding. Men kwam toen tot de bevinding dat het bijzonder moeilijk is, zo niet onmogelijk, om reglementen neer te schrijven voor fouten die verband houden met nullen die hetzij onterecht werden afgeroepen, hetzij onterecht niet werden afgeroepen. Men koos daarom voor een tekst die jarenlang bestaat en die al tientallen keren werd toegepast.

Toepassing van het reglement zou de rechtlijnigheid van beslissingen ten goede komen, en zou de aanbouw OVERKNIPT afgeblokt hebben. Niemand zou in volgende beurten nog makkelijke punten hebben kunnen sprokkelen met de ingelepelde aanbouwmogelijkheid.

Wat gaat men in de toekomst doen in soortgelijke gevallen die echter pas aan het licht komen wanneer reeds meerdere nieuwe beurten gespeeld zijn? Gaat men dan al die beurten annuleren en herspelen?

Bovendien, wat zou de jury beslist hebben indien slechts één of enkele deelnemers op het verkeerde been gezet werden met een onterechte nulscore? Had men dan ook beurt elf laten herspelen? Of zou men zich dan wel beroepen op reglement 4.8.4? Vanaf welk aantal benadeelden kan men overgaan tot annulatie van een beurt?

De enige dappere reactie van de jury zou m.i. erin bestaan hebben om toe te geven dat een fout gemaakt werd, een fout waarvan de behandeling aan bod komt in de reglementen. De jury in Oostduinkerke koos ervoor om niet getrouw te blijven aan de reglementen en aan de in het verleden genomen beslissingen. Men opteerde voor de oplossing die op de minste tegenstand zou stuiten in de zaal. Een gevaarlijk precedent.

Is het huidige reglement de ideale oplossing? Neen, het kan beter. Alleszins dient er nagedacht te worden over één en ander, en eventueel dienen teksten gedeeltelijk herschreven te worden. Reglementen voorhouden die uiteindelijk soms wel en soms niet worden toegepast, dat moet gemeden worden als de pest. Ik neem aan dat ook het NTSV-bestuur er zo over denkt, en dat men zal werken aan een aanpassing van de reglementen.

Jan de Kruiff werd geholpen door een soepdame.

E-mailtje van Jan de Kruiff, verstuurd na zijn winst in Oostduinkerke:

Volgende anekdote wil ik de scrabblegemeenschap niet onthouden.
Begin september j.l. speelde onze sympathieke Kees van Muilekom mee met het puntenscrabbletornooi van Amersfoort. Tijdens een dergelijk tornooi krijgt elke speler per partij tienmaal de kans om zonder puntensanctie een woord bij een jury te laten toetsen op het bestaan ervan in de SWL en/of GvD deel 14. Wij hebben achteraf smakelijk gelachen om het opgevraagde woord van Kees: 'SOEPDAME''. Thuis gekomen zocht ik naar het bestaan van een mogelijk anagram. De uitkomst?? Juist... (bedenktijd is om).... 'PEMOEDA'S.
Dank u wel Kees voor uw bijdrage aan mijn interclub-niet-verlies!

Groetjes Jan De K

18 oktober 2008

Jan de Kruiff heer en meester in Oostduinkerke

Coxhyde Koksijde en Zeekant Oostende sloegen nog eens de handen in elkaar en organiseerden een scrabble-interclub. Van heinde en verre baanden 125 deelnemers zich een weg naar de meest westelijke uithoek van België.

Wil je voor lezing van het verslag de wedstrijd naspelen? Klik dan hier .

Voor aanvang van het spel:
dromen ... en wachten op wat zal komen

Acht deelnemers haalden in de eerste beurt hun grof geschut boven. Ze kregen 82 punten voor de scrabble KNODDIG (=koddig, grappig). De anderen konden er niet echt mee lachen want ze werden geconfronteerd met een achterstand van minstens 52 punten. In de twee volgende beurten moeten sommigen gedacht hebben dat ze in het naburige Franse Duinkerke zaten, in plaats van in Oostduinkerke. Eerst kwam CLOCHE (= klokvormige dameshoed) op het bord, gemaakt door het viertal Jan De Ridder, Jef Debacker, Mieke Beks en Danielle Boerjan. Daarna noteerden zeven aanwezigen in beurt drie met vrucht DEPECHE (=telegram) op hun beurtbriefje. Ook in beurt vier lukten slechts vier knapperds met LUIVE (luiven = ten dele bedekken) de maximumscore: Jan de Kruiff, Willy Lintermans, Marcel Verstraete en Ronny Rutten. Het was wachten tot in beurt zeven op de tweede scrabble. BAANLOZE (= iemand zonder werk) bracht zestien deelnemers 104 punten op. Jan de Kruiff en zijn landgenote Marijke Treur beperkten de schade met de vierklapper NOENZAAL tot twee punten.


De makkelijkste scrabble diende zich aan in beurt negen. VERKNIPT en VERPINKT dikten de tussenstand met 84 punten aan. VERKNIPT kwam op het bord. De eerste wedstrijdhelft werd afgerond met de vierde scrabble. Meer dan een kwart van de deelnemers kende blijkbaar MOTETJES (motet = meerstemmige vocale compositie op Bijbelse tekst). Achtentwintig anderen hielden het korter. Met MOTJES verlengden zij VERKNIPT tot OVERKNIPT, en dat leverde 65 punten op. Tenminste, dat dachten ze. De jury keurde de aanbouw OVERKNIPT af, en dat was een serieuze afknapper voor de vinders ervan. Favoriet Jan De Ridder leidde aan de pauze. Marijke Treur en Willy Van Laethem volgden op minder dan tien punten. Er kon nog zo veel gebeuren...


De babbel bij de koeken tijdens de pauze

Na afloop van beurt elf deed de jury bij monde van Rita Meurrens de mededeling dat er een fout gemaakt was: de aanbouw OVERKNIPT werd in beurt tien ten onrechte afgekeurd. Positief nieuws voor de 28 spelers die zo dan toch hun 65 punten kregen toegekend. De jury had tevens besloten om beurt elf te laten overspelen, hetgeen er eigenlijk op neer kwam dat men voor het eerst artikel 4.8.4 van het huishoudelijk reglement niet zou toepassen. En zo geschiedde. Na een oponthoud van tientallen minuten werd het spel met MAX terug op gang getrokken. In beurt twaalf gaven vier deelnemers met het moeilijke WINDOM (=slingerplant, akkerwinde) nog meer kleur aan het spelbord. De auteurs: Jan de Kruiff, Omer Van Hoecke, Jan De Ridder en Jos Leyssens.


Een blik op de zaal en de deelnemers
(Klik op de foto voor een grotere weergave)

De beurt die toen volgde deed de wedstrijd kantelen. De vierklapper PEMOEDAS (pemoeda = lid van een Indonesische paramilitaire jeugdorganisatie) leverde 94 punten op voor het duo Jan de Kruiff en Riccardo Ounane. Jan de Kruiff kwam zo aan de leiding, en Riccardo dook de top tien binnen. De andere mogelijke scrabbles (DESOLATE en NASPOEDE) ontsnapten aan de aandacht van o.a. Jan De Ridder en Willy Van Laethem, waardoor dezen geen goede zaak deden. In de zestiende beurt stuurden negen spelers een ZEEAJUIN (= zeelook) richting jury. Alleen Jan de Kruiff, Riccardo Ounane, Omer Van Hoecke, Jan Mahieu en Joseph Vandaele legden die vrucht op de juiste plaats waardoor zij 86 punten kregen toegewezen. Jan de Kruiff vergrootte in die beurt zijn voorsprong op naaste achtervolgster Marijke Treur van 14 tot 61 punten. In de zeventiende beurt kreeg Marijke nog een koude douche. Ze zag QUA (56 pt.) doch schreef het horizontaal in plaats van verticaal. Die nulscore deed haar wegzakken naar de achtste plaats. In de allerlaatste beurt lukte Willy Van Laethem nog een solo. Zijn REFEL (= rafel) leverde geen plaatsenwinst meer op, doch wel enkele bierflesjes en een algemeen applaus.

Alleen Jan de Kruiff van Lettergreep Amersfoort zag vijf van de zes scrabbles. Mede daardoor won hij de wedstrijd met groot verschil. Omer Van Hoecke en Riccardo Ounane deelden de tweede plaats. Jan De Ridder eindigde op een verdienstelijke vierde plaats, met in zijn zog twee Willy's. Henk Jongepier en Marijke Treur hielden nog net de beste B-speler, kustjongen Frank Lippens, achter zich. Sportbestuurder Marc Seghers sloot de top tien.De top tien
(Klik op de foto voor een grotere weergave)
Fair Play Destelbergen: de beste club in Oostduinkerke


Wil je inzage in het wedstrijdblad met vermelding van de getrokken letters, gelegde woorden, de solo, de gemiste hogere zetten en de mogelijke scrabbles? Klik dan hier.

5 oktober 2008

Rina Van Mierlo kiest voor Munster Bilzen

In de maand september startten in vrijwel alle NTSV-clubs een nieuw seizoen. Tijd om over te gaan tot de inning van de lidmaatschapsbijdragen. Die periode van het jaar wordt traditioneel aangegrepen door leden die al langer rondlopen met transferideeën om daadwerkelijk van club te veranderen. In 2008 blijft het bijzonder windstil hieromtrent. Dat lijkt erop te wijzen dat weinigen van plan zijn om te kiezen voor een nieuwe thuisclub.

Tot op heden kwam mij slechts één transfer ter ore. Rina Van Mierlo, lid van het eerste uur van Et*cetera Genk, zal vanaf 1 januari 2009 voor Munster Bilzen uitkomen. Rina koos ervoor om ook reeds op de interclubs in Oostduinkerke en Lommel als Munsterlid aanzien te worden, waardoor ze geen punten meer voor Et*cetera zal kunnen verdienen.

Rina Van Mierlo

Rina Van Mierlo is zeer trouwe bezoekster van de NTSV-interclubs. Ze is gerangschikt als A4-speelster. Et*cetera Genk zal door de transfer aan sterkte inboeten. Het tegenovergestelde geldt voor Munster Bilzen. Guy Mangelschots, Mieke Moonen en Frany Gregoor, allen ooit lid van Et*cetera Genk, zullen in de eigen Bilzense clubcompetitie aan Rina een sterke concurrente hebben.