Scrabble Ranking

27 december 2008

Begrijpe wie begrijpen kan.

Op 11 november 2008 bemerkte ik verschillen tussen enerzijds de officiële clubranking zoals die voorkomt op de NTSV-site, en anderzijds de clubranking die ik aanbied op mijn website . Die verschillen bleken al te bestaan sinds augustus 2008, na verwerking van de resultaten van de interclub te Sint-Niklaas. De rankingverantwoordelijke had toen vier scores ondergebracht bij verkeerde clubs. Ik liet per e-mail aan de voorzitster en de rankingverantwoordelijke weten wat ik geconstateerd had. Er volgde geen feedback. Op 23 november blijken de fouten niet te zijn rechtgezet. Nogmaals laat ik aan beide personen per e-mail weten dat de uitslag van de IC te Sint-Niklaas, en de cijfers in de clubranking niet op elkaar zijn afgestemd. Ook nu blijft een reactie uit.

Er werd tot tweemaal toe geen gevolg gegeven aan foutmeldingen. Moeilijk te begrijpen door mensen die vinden dat het verbond er alles moet aan doen om officiële rankingcijfers zo correct mogelijk voor te stellen. Blijkbaar zijn er andere prioriteiten. Of wil men zonder woorden gewoon doen aanvoelen dat de NTSV-ranking -weliswaar niet vrij van fouten- hoe dan ook de enige officiële is? Wat de verklaring voor de gedane vaststelling ook weze, ik zal mij in de toekomst blijven inzetten om uitgebreide en zo correct mogelijke rankingcijfers aan te bieden via mijn site
http://www.duplicate-scrabble.be/ . De rankingverantwoordelijke van het NTSV heeft dan in ieder geval een vergelijkingsbasis, die hem kan helpen om -indien hij dat betracht- een quasi foutloze ranking af te leveren.

26 december 2008

Uitslag IC Oostduinkerke aangepast

Op de interclub in Oostduinkerke arriveerde Danny Crabbé van Verba Rotselaar omstreeks twee uur. Zijn late komst viel nog extra op omdat de spelleider het spel duidelijk voor twee uur had aangevat. Daardoor kwam Danny de zaal binnen terwijl de eerste beurt al bezig was. Hij diende wel tijdig een briefje in waarvoor hij aanvankelijk 30 punten kreeg, doch hij kreeg later een nulscore. Men steunde bij die beslissing op de reglementen, die stellen dat een speler een nulscore krijgt indien hij niet gedurende de volle drie minuten speeltijd aanwezig was op zijn plaats. Ook na de nacontrole bleef de nul gehandhaafd. De uitslagen werden verdeeld, de rankings werden opgesteld. Verba reageerde echter en diende een klacht in bij de organiserende clubs. Verba riep de te snelle aanvang van de partij in als reden voor het feit dat Danny niet tijdig op zijn plaats zat.

In het verslag van de laatste NTSV-vergadering staat te lezen dat Danny van de organiserende clubs Coxhyde en Zeekant toch zijn 30 punten kreeg, en dat de rankings werden aangepast. Een blik op de definitieve uitslag leerde mij dat de aanpassing voor Danny een wijziging van de mediaanscore veroorzaakte, waardoor niet alleen voor hem, maar wel voor iedereen (de winnaar uitgezonderd) de rankingscore veranderde. De wijziging had niet alleen een effect op de individuele ranking, maar ook op de seizoensranking, én de clubranking.

Nadat eerder in 2008 de uitslag van de Gentse interclub na verdeling van de definitieve uitslag door Homerus gewijzigd werd, zonder dit mede te delen aan de NTSV-leden, sprak ik met het NTSV een werkwijze af die inhield dat per NTSV-nieuwsbrief iedereen op de hoogte zou worden gebracht van elke beslissing die een wijziging van de definitieve uitslag tot gevolg had. Ook zou de juiste uitslag, en de aangepaste rankings online gezet worden. Helaas werd deze werkwijze niet gevolgd door het NTSV in het geval Crabbé. Men vermeldt de kwestie terloops in het drie pagina's tellende verslag, en sluit af met de melding dat men per abuis vergeten is om de zaak te melden via de nieuwsbrief. Niks verhindert het NTSV om die abuis recht te zetten, en alsnog te doen wat men beloofd had!

Wat kan men verder nog vaststellen? Alleen de individuele en de seizoensranking werd aangepast. De clubranking en de definitieve uitslag kreeg op 27 december 2008 nog niet de vereiste aanpassing. Vermoedelijk een vergetelheid. Ik ben benieuwd of de nodige aanpassingen zullen volgen.