Scrabble Ranking

22 juli 2007

Paul Ausloos vecht met succes een nulscore aan.

Op de interclub van Et*cetera Genk kende de jury een nulscore toe voor een woord dat moeilijk leesbaar was. De jury las gewoon een onbestaand woord. Het briefje werd gezamenlijk beoordeeld, en herbeoordeeld op vraag van de auteur. Tijdens de nacontrole behield Et*cetera dat standpunt. Toen in Lede de uitslag verdeeld werd, liet de maker ervan, Paul Ausloos van Vinding Leuven, duidelijk verstaan dat de nulscore zijns inziens moest omgezet worden in een scrabblescore van 78 punten. Hij kreeg niet meteen bijval en richtte zich daarom tot de NTSV-bestuursleden met het verzoek zich uit te spreken in deze zaak. Op 14 juli gebeurde dat. In het verslag van de vergadering, gepubliceerd op de NTSV-site, leest men het verrassende verdict:

"Het betreffende briefje werd aan meerdere spelers en juryleden -onafhankelijk van elkaar- voorgelegd met de vraag het woord te lezen. Slechts één iemand heeft met enig puzzelwerk het juiste woord bovengehaald. Alle anderen lazen hetzelfde onbestaande woord. Het briefje was zeer onduidelijk geschreven. Evenwel, op basis van het oordeel van die ene persoon zal de betrokken speler zijn punten krijgen."

Het feit dat Paul, die op basis van deze weinig overtuigende argumenten de 78 punten kreeg toegekend, tevens de persoon is die het NTSV-bestuur heeft bijgestaan bij de analyse en update van het verzekeringspakket, zal hoogstwaarschijnlijk geen rol gespeeld hebben. Het bestuur gaat er ongetwijfeld van uit dat "justice à la tête du client" absoluut uit den boze is. De Genkse jury, die de briefjes van alle deelnemers met een zelfde oog bekeken heeft, en getracht heeft een uniforme beslissing te nemen bij moeilijk of niet leesbare woorden, zal zich wel te kakken gezet voelen.


Enerzijds wordt van de leden verwacht dat ze de tijd te nemen om duidelijk te schrijven, doch anderzijds worden met dit precedent de slechtschrijvers uitgenodigd om zich niet zonder meer neer te leggen bij nulscores, en hun beklag te doen bij het bestuur. Eén iemand vinden die van oordeel is dat er punten kunnen toegekend worden volstaat immers... , zo lijkt het althans. Een belangrijk lichtpunt in deze zaak: het bestuur heeft zich voorgenomen om op de volgende Algemene Vergadering ter zake een reglement ter stemming voor te leggen. Wordt dus vervolgd...