Scrabble Ranking

22 januari 2006

SWL raadplegen op interclub: sanctie blijft behouden.

Moeten de NTSV-statuten gerespecteerd worden? En moet het Huishoudelijk Reglement gerespecteerd worden? Belangrijk gegeven bij deze laatste vraag is het feit dat in de NTSV-statuten vermeld is dat er een Huishoudelijke Reglement (HR) bestaat, waarvan de goedkeuring van wijzigingen aan de Algemene Vergadering toekomt.

Nadat de meerderheid van de werkende leden op de Algemene Vergadering van 21 januari positief antwoordde op bovenvermelde vragen heeft de Raad van Bestuur haar engagement uitgesproken om in de toekomst het HR nauwlettender toe te passen. Dit zal o.a. inhouden dat de raadpleging van een SWL tijdens een interclub zal gesanctioneerd worden zoals voorzien is in de reglementen. Aan de wedstrijdleiders zal expliciet verzocht worden om net voor de eerste trekking de deelnemers te herinneren aan het raadplegingsverbod. De Raad van Bestuur zal niet terugkomen op de door haar reeds genomen beslissing om het geval dat zich op de interclub in Mechelen voordeed ongesanctioneerd te laten. Voor de toekomst weze men echter gewaarschuwd....!